info@dbasket.in

info@dbasket.in

Shopping Cart

Chicken 65 qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Chicken 65 qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Chicken 65 half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Chicken 65 half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Chicken 65 full

₹ 400.00 ₹ 440.00

Chicken 65 full

₹ 400.00 ₹ 440.00

Chicken Kondattam qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Chicken Kondattam qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Chicken Kondattam half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Chicken Kondattam half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Chicken Kondattam full

₹ 400.00 ₹ 440.00

Chicken Kondattam full

₹ 400.00 ₹ 440.00

Garlic Chicken qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Garlic Chicken qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Garlic Chicken half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Garlic Chicken half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Garlic Chicken full

₹ 400.00 ₹ 440.00

Garlic Chicken full

₹ 400.00 ₹ 440.00

Ginger Chicken qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Ginger Chicken qtr

₹ 130.00 ₹ 140.00

Ginger Chicken half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Ginger Chicken half

₹ 220.00 ₹ 240.00

Ginger Chicken full

₹ 400.00 ₹ 440.00

Ginger Chicken full

₹ 400.00 ₹ 440.00